13 آذر 502 خورشیدی: درگذشت حکیم ابوفتح عمربن خیام نیشابوری                                                                    13 آذر 1319 خورشیدی: انتقال دکتر محمد مصدق از زندان بیرجند به احمد آباد                                                                   منشور کوروش روی استوانه گلین