گنبد گوهر شاد (بخشی از مدرسه گوهرشاد) دوره تیموری- هرات - افغانستان
عبدالصبور اطرافی