تزئینات سقف مدرسه خرگرد غیاثیه - دوره تیموری
آرش بوستانی