30 آبان: روی کار آمدن سامانیان                                                                    30 آبان 1288 خورشیدی ملقب نمودن ستارخان و باقرخان                                                                    سالروز انعقاد عهدنامه ننگین گلستان                                                                   بخش شمالی زیارت خواجه عبدالله انصاری روستای گازرگاه هرات - افغانستان
هادی جهان آبادیان