بخش شمالی زیارت خواجه عبدالله انصاری روستای گازرگاه هرات - افغانستان
هادی جهان آبادیان