17 ژانویه 1323: آغاز كار دودمان آل مظفر                                                                   تخت سليمان