مديران
 
 
نام: رضا
نام خانوادگی: شیرازیان
تحصيلات: کارشناس ارشد مرمت بناها و بافتهای تاریخی
کارشناس مهندسی عمران
سایت:
مشاهده پروفايل کامل

 
 
نام: بیژن
نام خانوادگی: روحانی
تحصيلات: دانشجوی دکترای مرمت بناهای تاریخی
سایت:
مشاهده پروفايل کامل

 
 
نام: آرش
نام خانوادگی: بوستانی
تحصيلات: کارشناس ارشد مرمت بناها و بافتهای تاریخی
کارشناس مهندسی عمران
سایت:
مشاهده پروفايل کامل

 
 
نام: علیرضا
نام خانوادگی: فرخی
تحصيلات: دانشجوی دکتری (مستندنگاری بناهای تاریخی)
کارشناس ارشد مرمت بناها و بافتهای تاریخی
کارشناس مهندسی عمران
سایت: http://afarrokhi.googlepages.com/
مشاهده پروفايل کامل